Verlängerungsstück für Krücke Ø91

Artikel

Reference ØA ØB Z Course
Stroke
Hub
H I B ØT1 ØT2 ØT3 ØT4 ØT5 ØT6 Nombre de sections
Number of sections
Anzahl elemente
A A Poussée
Thrust
Schub
B C D D max E F F' F min G H HT min I J K L M N O P T X X min Y Max* Vol. (Ltr) Vol. (cm3) Pression
Pressure
Druck
(bar)
Vérin
Cylinder
Zylinder
Débit
Flow
Leistung (vol)
Débit
Flow
Leistung (Ltr
min)
Poids
Weight
Gewicht (Kg)
Pression max
Max pressure
Max druck
Débit max
Max flow
Max leistung
Rapport de pilotage
Pilot ratio
Aufsteuerung
OPTION
Berceau
Cradle
Ring N°
Longueur
Length
Länge (m)
pressostat Téléchargement
Download
R9150GZ 50
R91100GZ 100
R91200GZ 200

Eigenschaften

Empfehlungen

Zusätzliche Informationen